Paganism vs Wicca

Este o diferenta intre paganism si Wicca?
... se dovedeşte a fi o problemă enormă ...

Cel mai scurt răspunsul este că Wicca este o valoare nominală 
moderna de neo-păgânism.

Mult mai mult:

Trasaturi definitorii ale păgânismului

   1. Politeismul vs monoteism (sau dualismul) păgânismul vede divinitatea ca 
mai multe, mai degrabă decât la singular, vede realitate pluralista, mai 
degrabă decât de tip monist.
   2. Imanenţă vs transcendenţă păgânism vede această lume ca sacru, în timp ce 
religiile non-Pagan vedea această lume ca fiind doar "lumesc" sau uneori 
chiar rău, în timp ce sacru transcende această lume. Păgânism acceptă 
posibilitatea de alte lumi, dar nu le trateze ca o realitate "mai mare" 
decât realitatea noastră.
   3. Practica vs dogmă păgânism subliniază acţiuni peste cuvinte,
 mersul pe jos mers pe jos peste vorbesc vorbesc. Prin urmare, vă sunt 
considerate ca fiind bazate pe Pagan dacă îţi trăieşti viaţa ca paganii, 
altele, mai degrabă decât dacă credeţi că o serie de fraze scrise într-o carte.

Primară tendinţele istorice

Înainte de a 500BC (aproximativ) destul de mult de toate religia era păgân. 
Aproximativ 500BC peste tot în lume a existat o schimbare majoră a monoteism 
de la politeism, şi de cele mai multe religii din alte religii ale lumii 
"de mare N" a venit de la acest moment, şi mulţi dintre liderii 
religiile majore au venit din această perioadă, cum ar fi Confucius , 
Lao Tsu, Buddha, profeţii mai multe ridicat de iudaism, şi mai mult.
 Deci, după ce 500BC multe zone ale lumii au devenit non-păgân sau mixtă.

Pentru noi în comunitate subsidiar, alternative religioase majore tind 
să se sorta în trei grupe: păgânism, NewAge, şi creştinism. Păgânismul a 
fost inspirat din "Paleo-păgân" religii înainte de monoteism, creştinismul
 de la Isus (ocazional deist), şi New Age (de la Platon şi neo-platonismului 
şi mişcări similare religioase uşor înainte de creştinism).

Alternativă comunitate

Putini oameni în comunitate alternativă ştiu suficient despre creştinism 
pentru a realiza cât de mult îi influenţează chiar şi după ce se presupune
 că acesta respinge. Puţini seama că există mult mai mult decât 
Fundamentalismul la creştinism (care a început doar în jurul anului 1910). 
Părinţii noştri fondatori au fost Deists, şi mulţi dintre noi, care să 
ia toate acele "Gaseste-ti Religie" teste online sunt surprinsi sa vada
 "protestantismul liberal" de sus enumerate. Protestantismul liberal, 
deşi obţinerea presă mic, este o puternică influenţă, deoarece este răspândit
 de către cele mai multe dintre marile scoli de teologie creştină,
 cum ar fi Şcoala de la Chicago a condus timp de mulţi ani de Mircea Eliade.
 Este mult ca un amestec de creştinism şi hinduism Advaita Vedanta 
şi este foarte bine reprezentate în această ţară, chiar dacă foarte 
liniştită faţă religioase radicale dreapta (sau Reich).

Şi chiar mai puţine de auto-profesa paganii dau seama că în credinţele lor,
 acestea pot fi mai mult de New Age păgâne, şi acest lucru include Wiccans
 multe. New Age, la un moment dat numit "Filosofie perene" începe cu Platon, 
Plotin şi apoi Neoplatonists, amestecat cu gnosticismul, Ermetismul,
 şi religii Mystery, cu o datorie mare pentru a hinduismului 
Advaita Vedanta atât precoce cât şi mai târziu, a fost trecut în jos, 
prin Templierii si diverse grupuri eretic, francmasonii, Rosicrusians,
 teosofie, la Golden Dawn şi tradiţii de mare magickal, până când 
aceasta a informat o mare parte din Wicca prin Gardner.

Filosofie perene vede o realitate, în esenţă, dualiste cu lumea ca o
 expresie imperfectă a Unimii Divine, cu scopul nostru în viaţă pentru a 
obţine introspecţie în Unul şi seama că suntem una cu One. Iti dai seama 
ca de-a face cu New Age, atunci când auzi, "mai multe căi, acelaşi 
gol" sau "toate Goda multe sunt doar expresii de" "One.

Păgânism şi nu este doar "nimic în afară de creştinism". 
Religiile păgâne cu lor reală 50000 ani de istorie au propriile 
lor caracteristici speciale, în comun cu fiecare alte care nu sunt
 creştine sau New Age. Paleo-păgânism destul de mult sa stins în
 Europa (cu excepţia buzunare în Lituania şi, poate, Islanda), 
dar este supravieţuitor dacă nu înfloritoare în nativii americani aici, 
în America Centrală şi de Sud, Africa, şi părţi din Asia. 
Dar, din nou, ei a lua de presa foarte putin. Şi ele pot informa în continuare
 vom neo-păgâni.

Modern Neo-Pagan Comunităţilor

Neo-păgânism a devenit mai puţin Wiccan în ultimele decenii mai multe. 
Unele dintre grupurile majore sunt:

Wicca: Incepand cu ortodoxe Gardnerian şi Wicca alexandrin care a atras 
din tradiţiile mare magickal ale Francmasoneriei şi Golden Dawn şi astfel,
 acum este mult mai eclectic, luând de la orice număr de tradiţii religioase.

Vrăjitoria: Desen de la FamTrad, "tradiţiile de familie" care au fost 
votată în jos, magie scăzut. (Înainte de neo-păgânism a devenit popular şi
 acceptat, acestor oameni s-au numit "creştini".)

Reconstructionists: Cei care încearcă să recreeze religii pierdut 
Paleo-păgâne din Europa care au fost anihilate prin creştinism. 
Include Asatru, Celtic Glasgow (| Reconstructionist | Restorationist 
Tradiţionalistă), greacă şi romană Reconstructionists, si multe altele. 
Ei petrec mult timp cu preocupări academice, folosind arheologie, 
cautarea resturilor în literatură, învăţarea limbilor.

Eco-religioşi: Gaia, etc, văzând pământ ca sacru, închinându-şi 
printr-o acţiune politică.

SF: Biserica din toate lumile (verde de ou, Tim = Otter = Oberon Zell), 
de desen de la "Stranger într-o ţară străină", tratarea science fiction 
moderne ca sacru, echivalent, probabil, la o carte de Umbre ... 
A inceput chiar aici, în St Louis, înainte moveing în vest ...

Şi multe alte grupuri sunt slab afiliate, cum ar fi Oamenii Rainbow, 
Science Fiction comunitate, unele SCA şi folk renascentiste, chiar si
 unii satanisti.

Şi aşa, în timp, ca diferenţă între păgânism şi New Age începe să
 devină mai clară, după decenii, Wicca pare a fi un intermediar 
care leagă împreună două.

text redactat de dl Tom Chapin

chiar daca traducerea este oarecum frustranta las la dispozitie 
textul original in limba engleza.

So is there a difference between Paganims and Wicca? That turns out to be an enormous question... The shortest answer is that Wicca is a denomination of modern Neo-Paganism. Much longer: Defining features of Paganism
 1. Polytheism vs monotheism (or dualism) Paganism sees divinity
 2.  as multiple rather than singular, sees reality as pluralist rather than monist.
 3. Immanence vs transcendence Paganism sees this world as sacred, while
 4.  non-Pagan religions see this world as merely "mundane" or occasionally even evil,
 5.  while the sacred transcends this world. Paganism accepts the possibility of other
 6.  worlds, but does treat them as a "higher" reality than our reality.
 7. Practice vs dogma Paganism emphasizes actions over words, walking
 8.  the walk over talking the talk. Therefore you are seen as Pagan based
 9. on whether you live your life like other Pagans rather than whether you believe
 10.  a series of sentences written in a book.
Primary historical trends Prior to 500BC (roughly) pretty much all religion was Pagan. Around 500BC all over the world there was a major shift to  monotheism from polytheism, and most of the religions from the "world's N great religions" came from this time, and many of the leaders of major religions came from this period, such as Confucius, Lao Tsu, Buddha, several high prophets of Judaism, and more. So after 500BC many areas of the world became non-Pagan or mixed. For us in the alternative community, the major religious alternatives tend to sort themselves into three groups: Paganism, NewAge, and  Christianity. Paganism draws its inspiration from the "paleo-pagan" religions prior to monotheism, Christianity from Jesus (occasionally made Deist), and New Age (from Plato and Neo-Platonism and similar religious movements slightly prior to Christianity). The alternative community Few people in the alternative community know enough about Christianity to realize how much it influences them even after they supposedly reject it. Few realize that there is much more to  Christianity than Fundamentalism (which only started around 1910). Our founding Fathers were Deists, and many of us who take all  those "Find your Religion" tests online are surprised to see "Liberal Protestantism" listed high up. Liberal Protestantism, though getting little press coverage, is a powerful influence since it is spread by most of the major Christian schools of Theology, such as the Chicago School led for many years by Mircea Eliade. It is much like a blending of Christianity and Advaita Vedanta Hinduism  and is VERY well-represented in this country even if very quiet relative to the Radical Religious Right (or Reich). And even fewer self-professed Pagans realize that in their  beliefs they may be more New Age than Pagan, and this includes  many Wiccans. New Age, at one time termed "the Perennial Philosophy"  starts with Plato, then Plotinus and the Neoplatonists,  mixed with Gnosticism, Hermeticism, and the Mystery Religions, with a great debt to Advaita Vedanta Hinduism both early and later,  was passed down through the Templars and various heretic groups, the Freemasons, Rosicrusians, Theosophy, to the Golden Dawn and the High Magickal traditions, until it informed  much of Wicca through Gardner. The Perennial Philosophy sees an essentially dualist reality  with the world as an imperfect expression of the Divine Oneness, with our goal in life to achieve insight into the One and realize  that we are one with the One. You realize you are dealing with New Age when you hear, "Many paths, one goal" or "all the many goda are merely expressions of "The One". And Paganism is NOT merely "anything except Christianity". The actual Pagan religions with their 50,000 years of history have their own special traits in common with each other that  are not Christian or New Age. Paleo-paganism pretty much died out in Europe (except pockets in Lithuania and maybe Iceland), but is surviving if not thriving in Native Americans here, in Central and South America, Africa, and parts of Asia. But again, they get very little press. And they can still inform we Neo-Pagans. Modern Neo-Pagan Communities Neo-Paganism has become less Wiccan over the last several decades. Some of the major groups are: Wicca: Starting with orthodox Gardnerian and Alexandrian Wicca  which drew from the High Magickal traditions of Freemasonry and the Golden Dawn and such, now much is eclectic, taking from any number of religious traditions. Witchcraft: Drawing from FamTrad, "family traditions" that have been passed down, low magic. (Before Neo-Paganism became popular and accepted, these folks called themselves "Christians".) Reconstructionists: Those attempting to recreate the lost paleo-pagan religions of Europe which were wiped out by Christianity. Includes Asatru, Celtic (Reconstructionist|Restorationist|Traditionalist),  Greek and Roman Reconstructionists, and many others. They spend much  time in academic pursuits, using archeology, searching for remnants  in literature, learning the languages. Eco-religionists: Gaia, etc, seeing the earth as sacred,  and worshipping through political action. SciFi: Church of All Worlds (Green Egg, Tim=Otter=Oberon Zell), drawing from "Stranger in a Strange Land", treating modern science fiction as sacred, equivalent perhaps to a Book of Shadows... Started out right here in St. Louis before moveing out west... And many other groups are loosely affiliated, such as the Rainbow People, the Science Fiction community, some SCA and Rennaissance folk, even some Satanists. And so, in long, as the differences between Paganism and New Age start to become clearer after decades, Wicca seems to be an intermediary tying the two together.
Reclame

One response to “Paganism vs Wicca

 1. Pingback: Paganism vs Wicca - Ziarul toateBlogurile.ro

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s